Sensorisen Integraation Terapia

Mitä sensorinen integraatio tarkoittaa?

Sensorinen integraatio tarkoittaa aistimusten jäsentämistä käyttöä varten, jolloin tuloksena on tarkoituksenmukainen toiminta ympäristössä. Aivot saavat tietoa eri aistijärjestelmien kautta kehosta ja ympäristöstä. Eri aistijärjestelmiin saapuvien ärsykkeiden ominaisuudet tulkitaan, yhdistetään ja yhdenmukaistetaan eli ne integroidaan. Kun aistimusten integrointi tapahtuu hyvin, ei siihen tule kiinnittäneeksi huomiota. Kaikki aistijärjestelmät ovat tärkeitä käyttäytymisen säätelyssä ja oppimisessa, mutta SI-terapiassa painotetaan kehoaisteja: tunto-, tasapaino- ja liikeaistimukset.

Sensorisen integraation teorian ja terapian kehittäjä on toimintaterapeutti ja psykologian tohtori A. Jean Ayres

Mikä on SI-häiriö?

Kun puhutaan sensorisen integraation häiriöstä ei kyse ole siis siitä etteikö jokin aistijärjestelmä toimisi normaalisti vaan siitä että aistijärjestelmistä tuleva tieto ei integroidu. Aistitiedon käsittelyn vaikeudet voivat ilmetä hyvin eri tavoin. Häiriöön liittyvät usein heikko keskittymiskyky, oppimisvaikeudet, epäselvä käsiala, vaikeus noudattaa ohjeita ja istua paikallaan tunnilla, kömpelyys liikunnassa, ongelmat ystävyyssuhteissa sekä heikko itsetunto. On tärkeä muistaa, että aistitiedon käsittelyn häiriö ei ole ainoa syy lapsen oppimisen, keskittymisen ja käyttäytymisen hallinnan vaikeuksiin. Mikäli kyseessä on sensorisen integraation häiriö, voidaan siihen vaikuttaa SI-terapia keinoin.

Jos lapsi esim. ylireagoi tuntoaistimuksiin saattaa hän vältellä muovailuvahalla leikkimistä tai sormiväreillä piirtämistä, vaatteiden saumat ja laput ehkä häiritsevät, tukan ja kynsien leikkaaminen on haastavaa eikä lapsi ehkä viihdy sylissä. Usein tuntoaistimuksiin ylireagoivat lapset kokevat myös äänet kovina ja kuormittavina. Jos lapsi taas ylireagoi esim. liikeaistimuksiin ei hän ehkä pidä kiipeilystä eikä laske liukumäestä, eikä liioin keinu. Tässä vain muutamia esimerkkejä. Lapsi voi myös alireagoida aistimuksiin tai olla aistimushakuinen. Näistä löytyy lisää esimerkkejä alla mainitusta kirjallisuudesta. Oleellista on ymmärtää, että sensorinen integraatio ei ole lapsen tahdosta riippuvainen asia.

Mitä SI-terapiassa tehdään?

Sensorisen integraation terapia (SI-terapia) on lääkinnällistä kuntoutusta ja sitä voi toteuttaa sensorisen integraation teorian ja terapian täydennyskoulutuksen käynyt toiminta- tai fysioterapeutti. Jotta terapia on SI-terapiaa vaatii se koulutetun terapeutin lisäksi tietynlaisen tilan ja tietynlaiset välineet. Tämän vuoksi terapia toteutuu aina vastaanotolla.

SI-terapian tavoitteena ei ole opettaa lapselle yksittäisiä taitoja, vaan luoda perustaa lapsen kehitykselle ja oppimiselle. SI-terapia toteutetaan monipuolisia sensorisen integraation terapian välineitä ja erilaisia aistikokemuksia tarjoavassa terapiaympäristössä. Terapiatila houkuttelee lasta aktiiviseen toimintaan vaatien häneltä kuin huomaamatta runsasta kehon aistien käyttöä.  Keskeistä terapiassa on lapsen itseohjautuvuus ja oma aktiivinen osallistuminen toimintaan. Terapeutti ohjaa toimintaa, tilaa ja tilannetta niin, että lapsen motivaatio on mahdollisimman vahva ja lapsi kokee itse suunnittelevansa ja toteuttavansa toiminnan eli leikin. Ulkopuolisen silmin terapia saattaa näyttää sujuvalta ja hauskalta leikiltä, johon lapsi osallistuu innolla, mutta todellisuudessa terapeutti ohjaa tilannetta hyvin intensiivisesti, analysoiden lapsen toimintaa ja ollen koko ajan valmiina tukemaan lapsen kehitystä eteenpäin. Toiminnan haasteellisuus porrastetaan vastaamaan lapsen kykyjä ja terapian tavoitteita niin, että lapsi joutuu yrittämään ja ponnistelemaan, mutta siten että hän onnistuu. Kun haaste on juuri sopiva tapahtuu oppimista.

Terapian kesto vaihtelee lapsen ongelmien ja edistymisen mukaan useimmiten puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Terapia voidaan toteuttaa yhtäjaksoisena tai jaksotettuna. Terapiakerta kestää yleensä 60 minuuttia. Terapiakäyntien lisäksi terapeutti auttaa lapsen vanhempia ja päivähoitoa/koulua ymmärtämään lapsen pulmia ja etsimään keinoja, joilla voidaan tukea lapsen arkea.

Lisätietoa

Mikäli kiinnostuit SI-häiriöstä ja haluat lisää tietoa suosittelen tutustumaan seuraaviin:

  • sity.fi/materiaalipankki
  • Jean Ayres, Aistimusten aallokossa – Sensorisen integraation häiriö ja terapia (kirja, PS-kustannus)
  • Carol Stock Kranowitz, Tahatonta tohellusta – Sensorisen integraation häiriö lapsen arkielämässä (kirja, PS-kustannus)